V kanceláři vyřešíte následující

Pro vstup člena do klubu je třeba:

 • registrační formulář
 • zdravotní způsobilost – formulář
 • úhrada členských příspěvků


Formuláře naleznete zde.

Každá hráčka/hráč si zakoupí herní oblečení dle nařízení klubu s ohledem na ústrojovou kázeň. 
V obchodu lze zakoupit fanouškovské oblečení a sortiment s klubouvou tématikou.

 • výběr sportovního čísla info zde
 • výběr velikostí oblečení
V případě potřeby Vám vystavíme:

 • potvrzení / žádost o uvolnění ze školy
 • potvrzení o členství v klubu

V kanceláři jsme

Pondělí ZAVŘENO

Úterý    15:00 – 18:00

Středa    9:00 – 15:00

Čtvrtek   15:00 – 18:00

Pátek    9:00 – 15:00

V případě potřeby domluvit jiný termín, prosím volejte tel. číslo 725 556 999

Pokud nenajdete odpověď na Váš dotaz v sekci často kladených otázek, neváhejte nás kontaktovat, rádi na něj odpovíme.

Na koho se obrátit, když

Pronájem sportovišť
Jan Drábek, generální manažer
jdrabek@eagles.cz
+420 603 293 565
Pronájem reklamních ploch
Jan Drábek, generální manažer
jdrabek@eagles.cz
+420 603 293 565
Správce areálu

Informace, které často hledáte

Řád areálu
Řád areálu PDF
Ceníky
 1. Ceníky
  1. Členské příspěvky PDF
  2. Pronájem sportovišť PDF
Formuláře
 1. Formuláře
  1. Cestovní náhrady XLS
  2. Registrační list: Baseball PDF Softball PDF
  3. Zdravotní prohlídka PDF
Brigády


Pro rok 2021 vypisujeme tento fond BRIGÁD:

 1. Staň se dobrovolníkem PDF
 2. Pravidla brigádnických hodin PDF • Čerpání brigád 2021 XLS
 • Čerpání brigád 2020 XLS
 • Čerpání brigád 2019 XLS
 • Čerpání brigád 2018 XLS

Často kladené otázky

Členské příspěvky jsou v našem klubu odstupňované dle věku člena. Současně s členským příspěvkem se hradí brigádnické hodiny. Přesnou výši a pravidla pro úhradu a brigádnické hodiny se dozvíte zde PDF.

Lze si libovolně zvolit číslo ? Ne vždy…

Číslo dresu získává člen při nástupu do oddílu a na přidělení se vztahují následující pravidla:

 • Číslo je doporučeno vybírat v rozmezí 0-99 s ohledem na tisk na sportovní oblečení
 • Číslo nemůže být v kolizi s již přiděleným číslem v oddílu
 • Číslo nemůže být v kolizi ve věkové kategorii mládeže dle sportovních řádů soutěží Baseball a Softball
ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR uzavřel od 1.1.2017 nové hromadné smlouvy s Kooperativou:

 

 • Urazové pojištění
 • Pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou činností trenéra/cvičitele

V rámci soutěžních akcí konaných pod hlavičkou svazů, jsou všichni registrovaní sportovci úrazově pojištěni hromadnou pojistkou svazu.
Více na baseball.cz a softball.cz
Ostatní akce konané nad tento rámec pojištěny nejsou a vždy je doporučeno individuální pojištění sportovce na konkrétní akci.

Dohoda o provedení práce.
Jde o pracovně právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
Zdanění odměny z DPP:
Dohoda o provedení práce do 10.000 Kč včetně se zdaňuje 15% srážkovou daní (pokud pracovník nepodepsal „prohlášení’).
Daň se vypočítává z hrubé částky a zaokrouhluje se vždy na koruny dolů (ne matematicky !).
Více v popisu níže.

SHRNUJÍCÍ DESATERO K DARŮM, REKLAMĚ A SPONZORSTVÍ

 1. Poskytnutí reklamních a propagačních předmětů do částky á 500 Kč je daňovým výdajem.
 2. Nepeněžní plnění poskytnuté v souvislosti s odstraňováním následků živelních pohrom jsou daňově účinná.
 3. Ostatní poskytnutí darů není daňově účinným výdajem, a to včetně případné DPH na výstupu.
 4. Tyto dary je ale možno za stanovených podmínek uplatnit pro snížení základu daně z příjmů.
 5. Fyzická osoba může dary snížit základ daně z příjmů až o 10 %, činí-li úhrn darů minimálně 1.000 Kč, resp. 1 % základu daně z příjmů.
 6. Právnická osoba může dary snížit základ daně z příjmů až o 5 %, činí-li ovšem každý jednotlivý dar minimálně 2.000 Kč.
 7. Reklama je obecně bezproblémový daňový výdaj (náklad), je ale nutno jí umět hodnověrně prokázat.
 8. U účtujícího poplatníka je zapotřebí dlouhodobější reklamu standardně časově rozlišit.
 9. Není třeba se obávat ani reklamních soutěží, je ale u nich nutno pamatovat na případnou srážkovou daň.
 10. Sponzorování je vhodné se raději vyhnout nebo zcela jednoznačně vymezit práva a povinnosti stran.

Citováno z danarionline

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v oddílu/klubu (SK/TJ)  (dále jen „Správce“),

EAGLES Praha z.s.,

IČ 60445190, se sídlem Pálkařská č.ev. 225, Krč, 140 00 Praha, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L6036,

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • adresu místa pobytu,
 • u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • příslušnému sportovnímu Svazu,
 • příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS
 • Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“),
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to za účelem
 • vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,
 • identifikace na soutěžích,
 • žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného oddílu/klubu.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

A) Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný oddíl/klub) moje Osobní údaje:

 • jméno,
 • fotografie a jiné materiály zachycující moji podobu,
 • videa a jiné obrazové a audiovizuální záznamy,
 • zvukové záznamy, 5 sportovní výsledky,

za účelem

 • marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích, pozvánkách, bulletinech),  prezentace na webu,
 • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter, iScore, apod.),
 • prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech,
 • vedení sportovních statistik, oznamování sportovních výsledků, jakož i vedení dalších sportovních evidencí.

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje pod písm. A) těmto Zpracovatelům:

 • internetovým zpravodajským serverům,
 • dalším zpravodajským médiím (např. tištěná média, rozhlas, TV),
 • dalším sportovním organizacím.

B) Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé další Osobní údaje:

 • datum narození,
 • adresu bydliště,
 • telefonní číslo,
 • e-mail,
 • rodné číslo,

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje pod písm. A) i B) těmto Zpracovatelům:

 • příslušnému sportovnímu svazu,
 • příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS, výkonnému výboru ČUS.

Souhlasím, aby mé Osobní údaje pod písm. A) i B) byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován, či poté, co přestanu být členem Správce).

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,  podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.

Základní znaky DPP

Písemná forma – DPP musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Jedno vyhotovení dohody náleží zaměstnanci. Rozsah práce – max. 300 hodin v kalendářním roce (v případě více dohod jednoho zaměstnance u jednoho zaměstnavatele se doba z dohod sčítá). Výše odměny není limitována, měla by však odpovídat charakteru práce.

DPP – jednotlivá

Základem je písemná dohoda o provedení práce uzavřená mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a obsahující:
druh práce (vymezení pracovního úkolu)
období ve kterém má být práce provedena
rozsah práce v hodinách
odměnu za práci (stanovenou bud’v Kč/hod. nebo celkově)
a podmínky jejího poskytování

DPP – rámcová

V případě, že organizace předpokládá uzavření několika dohod o provedení práce s jedním zaměstnancem v průběhu roku, je možné uzavřít rámcovou dohodu o provedení práce na zvolené období (několik měsíců, rok i déle, příp. na dobu neurčitou). Dohoda bude opět obsahovat ustanovení o: druhu práce, předpokládaném celkovém rozsahu práce v hodinách (zpravidla se uvádí text o max. počtu 300 hodin/rok) a odměně za práci (tentokrát spíše v hodinové sazbě).

Nenalezli jste odpověď

Zanechte nám zprávu, dejte nám trochu času a my Vám rádi odpovíme.